Lobbyarbejde fra Hellebæk Kohaves Venner og borgmesteren har båret frugt

Kohaven bliver måske alligevel Naturnationalpark


Her er hvad Benedikte Kiær skrev på Facebook den 4. februar 2022:

Kære Alle,

Jeg havde her til morgen besøg af miljøminister Lea Wermelin, som fortalte, at Hellebæk Skov nu igen er kommet på listen over mulige naturnationalparker. Det blev jeg rigtig glad for, da jeg kan se spændende muligheder med Hellebæk Skov som, naturnationalpark, hvorimod jeg synes det ville være en dårlig ide med Horserød Hegn.

Det er ingen hemmelighed, at vi har presset på for, at ministeren genovervejede Hellebæk Skov som naturnationalpark. Og heldigvis har ministeren været lydhør, og ministeriet har fundet en model for en naturnationalpark i Hellebæk Skov, der tilgodeser både natur, biodiversitet, kulturhensyn og friluftsliv.

Helt konkret foreslår ministeriet en løsning, hvor man fastholder og om muligt udvider det eksisterende kreaturhegn og kreaturgræsningen i Hellebæk Kohave, og supplerer med vildthegn langs skovens yderkant, hvor der udsættes krondyr, som kan færdes i hele området. Den eksisterende hegning kommer således til at ligge inde i en større hegning. Græsningen i hele området er godt for at udvikle og fremme biodiversiteten.

Det er naturligvis vigtigt, at der kommer et hegn om det samlede område, så kronvildtet ikke bliver til fare for trafikken eller risikerer at løbe ind i de omkringboendes haver. Fordelen ved kronvildt er, at de ikke på samme måde som kreaturer vil træde kulturminderne i stykker og derfor er dette en model, som Slots- og Kulturstyrelsen vil kunne acceptere. Samtidig vil der blive taget omfattende hensyn til friluftslivet i området. Bl.a. bliver den nordlige del af skoven, ”hundeskoven”, ikke inddrages i hegningen. Det vil sige, at det friluftliv vi i dag, kan fortsætte. Kort sagt: Vi vil fremover kunne færdes i området, som vi kan i dag.

Jeg synes, at vi her har en helt enestående chance for at blive en del af en god fortælling om, hvordan vi kan få natur, kultur og friluftsliv til at gå hånd i hånd. Vi får lov at beholde kreaturerne i Hellebæk Kohave som vi kender det i dag og samtidig får vi øget variationen og biodiversiteten i resten af skoven, uden at ødelægge kulturminder og uden at genere friluftslivet. Det nye hegn adskiller sig ikke fra det hegn, vi kender i eksempelvis Dyrehaven. Og så en super vigtig pointe: Når dyrene er hegnet ind gælder dyrevelfærdsloven selvfølgelig stadig. Det vil sige, at hverken kreaturer eller kronvildt kommer til at sulte.

Beslutningen om vi får en naturnationalpark vil blive truffet snart af ministeren og forligskredsen. Jer er ret spændt. Ministeren har i den forbindelse forsikret mig om, at såfremt Hellebæk Skov udpeges, så vil der efterfølgende blive god tid til at inddrage de lokale interessenter. Jeg håber selv meget på, at Hellebæk Skov kan blive en af de kommende 10 naturnationalparker, så vi både kan fortsætte med det vi har, og samtidig få flere spændende muligheder.

I Naturnationalpark Hellebæk kan
kultur- og naturhistorie gå hånd i hånd


Fra Frederiksborg Amtsavis den 7. januar 2022

Læs artikel...